OBCHODNÉ PODMIENKY
1. Spôsob objednávania
2. Povinnosti predávajúceho
3. Povinnosti kupujúceho
4. Ceny tovaru
5. Dodacie podmienky
6. Poštovné
7. Zrušenie objednávky
8. Reklamácie

1. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

Prevádzkovateľ obchodu:

Natur Home, s.r.o.
Hlavná 15/29
Slovensky Grob 90026
IČO: 50 539 965
DIČ: 2120362761
IČ DPH: SK2120362761

1.1 Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@naturhome.sk, kde uvediete presný názov tovaru, presné parametre produktu, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.
1.2 Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

2. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
2.1 Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2.2 Tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
2.3 Tovar ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Nezodpovedáme za:
2.4 Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2.5 Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
2.6 Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
2.7 Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.
2.8 Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má, alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
Kupujúci sa zaväzuje:
3.1 Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov nám ich bezodkladne oznámiť.
3.2 Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
3.3 V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. CENY TOVARU
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru vrátane DPH (daň z pridanej hodnoty). Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. DODACIE PODMIENKY
5.1 Termín dodania
Tovar, ktorý máme skladom, vyskladňujeme v priebehu 3 až 14 pracovných dní od prijatia objednávky. To znamená, že lehota doručenia by nemala prekročiť 15 pracovných dní od prijatia objednávky.
Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná na uvedenú dodaciu adresu. Stav vašej objednávky si môžete pozrieť aj po zaregistrovaní na našom internetovom obchode.
Ak zásielku nedostanete do 5 pracovných dní od oznámenia o odoslaní objednávky na uvedenú dodaciu adresu, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.
V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky…)
Ak si objednáte tovar, ktorý sme vypredali, prípadne z akýchkoľvek dôvodov výrobca (dodávateľ) stiahol z predaja a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).
5.2 Spôsob dodania
Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

5.3 Spôsob platby
a) Platba cez platobnú bránu
b) Platba vopred prevodom na bankový účet: SK6509000000005120942046, Slovenská sporiteľňa
c) Platba na dobierku pri doručení
d) Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí objednávky

6. POŠTOVNÉ
Poštovné pri platbe vopred              – Slovenská pošta  – 2,50 € / Zdarma pri nákupe nad 70 Eur
Poštovné s dobierkou (+1,50,- Eur)– Slovenská pošta – 2,50 € / Zdarma pri nákupe nad 70 Eur
Kuriér DPD Slovensko                                                         –  4,00 € / Zdarma pri nákupe nad 70 Eur
Kuriér DPD s dobierkou (+1,50,- Eur)                             – 4,00 € / Zdarma pri nákupe nad 70 Eur

7. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, vyskúšať, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín od objednania.
7.1 Podmienky zrušenia objednávky
Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na info@naturhome.sk. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky a ďalšie informácie ako postupovať.

8. REKLAMÁCIE
8.1 Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.
8.2 Záručná lehota
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná lehota 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná lehota začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérovi, poprípade po prevzatí na predajni.
8.3 Reklamácia sa vzťahuje len na:
· preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania
8.4 Reklamácia sa nevzťahuje na:
· chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru
8.5 Postup pri reklamácii
Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
a/ Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
b/ V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo dostanete so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či nebude priložený doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
c/ V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
8.6 Lehota vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
O oprávnenosti reklamácie väčšinou rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamovaného tovaru. Niekedy sa však stane, že tovar je potrebné zaslať na posúdenie priamo výrobcovi. V tom prípade sa lehota rozhodnutia o oprávnenosti reklamácie predĺži. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.
Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY /STORNO OBJEDNÁVKY, VRÁTENIE TOVARU/
9.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok (ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení). Pri náhradnom plnení predávajúci dodá kupujúcemu tovar v rovnakej kvalite a cene.
9.2 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu do 14 KALENDÁRNÝCH DNÍ odo dňa prevzatia tovaru (§ 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov). Predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo jej časť (body 8.6 a 8.7), a to najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu BEZHOTOVOSTNÝM PREVODOM na účet uvedený kupujúcim. NÁKLADY NA VRÁTENIE TOVARU ZNÁŠA KUPUJÚCI. V prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená (t. z. aj na kartu).
9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené PÍSOMNOU FORMOU, a to buď prostredníctvom e-mailu na adresu info@naturhome.sk (do 12 hodín od jej potvrdenia a to bez udania dôvodu).V prípade stornovania objednávky po potvrdeni viac ako 12 hodín je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá vznikla v súvislosti zo zabezpečením tovaru.
Neohlásené zásielky nebudú prevzaté, a preto Vás dôrazne žiadame, aby ste nás o úmysle vrátiť tovar informovali vopred! Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý!
9.4 E-mail musí jednoznačne vyjadrovať zámer kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti pre identifikáciu kupujúceho, t.j. je potrebné uviesť najmä:
– číslo objednávky
– dátum uskutočnenia objednávky
– meno a adresu kupujúceho/odberateľa uvedeného v objednávke
– presnú špecifikáciu tovaru (názov, počet ks), ktorý kupujúci vracia
9.5 Zároveň kupujúci v lehote 14 PRACOVNÝCH DNÍ odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar odporúčame odoslať na adresu predávajúceho formou poistenej zásielky, primerane zabalenej, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar je potrebné doručiť predávajúcemu spolu s príslušenstvom (vrátane návodu príp. záručného listu), KÓPIOU FAKTÚRY a krátkou žiadosťou, vyjadrujúcou zámer kupujúceho vrátiť tovar. V žiadosti uveďte aj číslo bankového účtu.

9.6 Doručovacia adresa pre vrátenie tovaru:
Natur Home, s.r.o.
Drevárska 23
Pezinok, 902 01

9.7 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar nepoužitý, nepoškodený a v originálnom obale, predávajúci vráti kupujúcemu celú kúpnu cenu zaplatenú za tovar, bez nákladov na poštovné.
9.8 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a predávajúcemu doručí tovar v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale (napr. zbavený pôvodného obalu, použitý, nekompletný, poškodený alebo znečistený), predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar zníženú o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu a/alebo o hodnotou jeho opotrebenia (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

9.9 V prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená (t. z. aj na kartu).